วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ครั้งที่ ๑๑ การนับจำนวนกามาวจรกุศลจิตโดยบุญกิริยาวัตถุ ๑๐.

#คัมภีร์อภิธัมมาวตาร๑๑  บาฬีและแปล
การนับจำนวนกามาวจรกุศลจิตโดยบุญกิริยาวัตถุ ๑๐.
๒๖.
ทสปุญฺญกฺริยาทีนํ,               วเสน จ พหูนิปิ;
เอตานิ ปน จิตฺตานิ,              ภวนฺตีติ ปกาสเยฯ
๒๖.
พระผู้มีพระภาค ทรงประกาศว่า ก็จิตเหล่านี้ ย่อมมีมากมายโดยเกี่ยวกับบุญกิริยา ๑๐ อย่าง เป็นต้นด้วย.

๒๗.
สตฺตรส สหสฺสานิ,                ทฺเว สตานิ อสีติ จ;
กามาวจรปุญฺญานิ,              ภวนฺตีติ วินิทฺทิเสฯ
๒๗.
ผู้เป็นอาจารย์พึงแสดงไขว่า กามาวจรกุศลจิตย่อมมีได้ ๑๗,๒๘๐ อย่าง (โดยบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ทวาร ๖ อธิบดี ๔ โดยประเภท ๓ มีประเภทที่เลวเป็นต้น และโดยกรรม ๓ มีกายกรรมเป็นต้น) เถิด

ตํ ปน ยถานุรูปํ กามาวจรสุคติยํ ภวโภคสมฺปตฺติํ อภินิปฺผาเทติฯ
ก็กามาวจรกุศลจิตนั้น ย่อมให้สำเร็จภพสมบัติและโภคสมบัติ ในกามาวจรกุศลสุคติตามสมควร.


(จบกามาวจรกุศลจิต)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น