วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ครั้งที่ ๑ คันถารัมภกถา

#คัมภีร์อภิธัมมาวตาร๑ บาฬีและแปล
(ข้อความเริ่มต้นคัมภีร์และการนอบน้อมพระรัตนตรัย)

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
ขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น.

อภิธมฺมาวตาโร
คนฺถารมฺภกถา
อภิธัมมาวตาร
กถาเริ่มพระคัมภีร์
                       
อนนฺตกรุณาปญฺญํ,                  ตถาคตมนุตฺตรํ;
วนฺทิตฺวา สิรสา พุทฺธํ,             ธมฺมํ สาธุคณมฺปิ จฯ
๑.
ข้าพเจ้าขอถวายอภิวาทพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้หาใครยิ่งกว่ามิได้ มีพระกรุณาและพระปัญญาหาที่สุดมิได้ และพระธรรม รวมทั้งคณะสงฆ์ ด้วยเศียรเกล้า.

.       
ปณฺฑุกมฺพลนามาย,                สิลายาตุลวิกฺกโม;
นิสินฺโน เทวราชสฺส,                 วิมเล สีตเล ตเลฯ
            ๓.       
ยํ เทวเทโว เทวานํ,                  เทวเทเวหิ ปูชิโต;
        เทเสสิ เทวโลกสฺมิํ,                  ธมฺมํ เทวปุรกฺขโตฯ
            ๓.
พระผู้มีพระภาค ผู้ทรงแกล้วกล้าหาผู้เปรียบมิได้ ผู้เป็นเทพยิ่งเทพแห่งเทพทั้งหลาย อันเทพแห่งเทพทั้งหลายบูชา ทูลเชิญประทับเบื้องหน้าทวยเทพ ประทับนั่งบนศิลาอาสน์ ชื่อว่า บัณฑุกัมพล อันเย็นปราศจากมลทินของท้าวสักกเทวราช ทรงแสดงธรรมอันใดไว้ในโลก.

                       ๔.       
ตตฺถาหํ ปาฏวตฺถาย,   ภิกฺขูนํ ปิฏกุตฺตเม;
อภิธมฺมาวตารนฺตุ,       มธุรํ มติวฑฺฒนํฯ
                      ๕.       
ตาฬํ โมหกวาฏสฺส,      วิฆาฏนมนุตฺตรํ;
ภิกฺขูนํ ปวิสนฺตานํ,       อภิธมฺมมหาปุรํฯ
                       ๖.       
สุทุตฺตรํ ตรนฺตานํ,       อภิธมฺมมโหทธิํ;
สุทุตฺตรํ ตรนฺตานํ,       ตรํว มกรากรํฯ
                       ๗.                   
อาภิธมฺมิกภิกฺขูนํ,        หตฺถสารมนุตฺตรํ;
ปวกฺขามิ สมาเสน,      ตํ สุณาถ สมาหิตาฯ
๗.
เพื่อความแจ่มแจ้งในธรรมนั้น ข้าพเจ้าขอกล่าวอภิธัมมาวตาร อันมีความไพเราะ เป็นเครื่องทำปัญญาให้เจริญในพระอภิธรรมปิฎก แก่ภิกษุทั้งหลายซึ่งเป็นกุญแจไขทะลวงบานประตูคือโมหะ อันยอดเยี่ยม สำหรับภิกษุผู้จะเข้าไปสู่เมืองใหญ่ คือ พระอภิธรรม ผู้จะข้ามห้วงน้ำใหญ่ คือ พระอภิธรรมที่ข้ามได้แสนยาก เป็นดุจแพสำหรับบุคคลผู้จะข้ามบ่อมังกร อันข้ามได้แสนยาก ฉะนั้น เป็นคู่มืออันยอดเยี่ยมสำหรับภิกษุผู้เรียนอภิธรรม โดยย่อ.  ขอท่านทั้งหลาย จงเป็นผู้มีจิตตั้งมั่น สดับอภิธัมมาวตารนั้น เถิด.

จบ กถาเริ่มพระคัมภีร์


**************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น