วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ครั้งที่ ๕ ความหมายของคำว่า กามาวจร

#คัมภีร์อภิธัมมาวตาร๕ บาฬีและแปล
(ความหมายของคำว่า กามาวจร)
๑๒.
                           อุทฺทานโต ทุเว กามา,          กฺเลสวตฺถุวสา ปน;
กิเลโส ฉนฺทราโคว,              วตฺถุ เตภูมวฏฺฏกํฯ
๑๒.
อนึ่ง #กามมีสองอย่าง โดยสังเขป คือ กิเลสกามและวัตถุกาม, กิเลส ได้แก่ ฉันทราคะนั่นเอง, วัตถุ ได้แก่ ธรรมชาติที่เป็นไปกับวัฏฏะในภูมิสาม.

๑๓.
กิเลสกาโม กาเมติ,                 วตฺถุ กามียตีติ จ;
สิชฺฌติ ทุวิโธเปส,                   กาโม โว การกทฺวเยฯ
๑๓.
ก็กิเลสกาม ย่อมใคร่ (ซึ่งวัตถุ) วัตถุกาม ถูกกิเลสกามใคร่ เพราะเหตุนั้น กามทั้ง ๒ นี้จึงสำเร็จในการกทั้งสอง.

๑๔.
ยสฺมิํ ปน ปเทเส โส,                กาโมยํ ทุวิโธปิ จ;
สมฺปตฺตีนํ วเสนาว-                 จรตีติ จ โส ปนฯ
๑๕.
ปเทโส จตุปายานํ,                  ฉนฺนํ เทวานเมว จ;
มนุสฺสานํ วเสเนว,                  เอกาทสวิโธ ปนฯ
๑๔-๑๕.

ก็กามทั้ง ๒ อย่างนี้นั้น ย่อมท่องเที่ยวไป ด้วยอำนาจแห่งความถึงพร้อมในประเทศใด เพราะฉะนั้นประเทศนั้นมี ๑๑ อย่าง คือ อบาย ๔ สวรรค์ ๖ และมนุษย์ ๑ นั่นเทียว.


                                                       -------


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น