วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ครั้งที่ ๘ จำแนกกามาวจรจิตโดยบุญกิริยาวัตถุ ๑๐

#คัมภีร์อภิธัมมาวตาร๘ บาฬีและแปล
(จำแนกกามาวจรจิตโดยบุญกิริยาวัตถุ ๑๐)

๒๐.
อิทํ อฏฺฐวิธํ จิตฺตํ,                       กามาวจรสญฺญิตํ;
ทสปุญฺญกฺริยวตฺถุ-                     วเสเนว ปวตฺตติฯ
๒๐.
   จิตที่ได้ชื่อว่า กามาวจร ๘ อย่างนี้ ย่อมเป็นไปด้วยสามารถแห่งบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ นั่นเทียว.

๒๑.
ทานํ สีลํ ภาวนา ปตฺติทานํ,
เวยฺยาวจฺจํ เทสนา จานุโมโท;
ทิฏฺฐิชฺชุตฺตํ สํสุติจฺจาปจาโย,
เญยฺโย เอวํ ปุญฺญวตฺถุปฺปเภโทฯ
๒๑.
ทาน ศีล ภาวนา ปัตติทาน เวยยาวัจจะ เทสนา อนุโมทนา ทิฏฐุชุกัมม์ ธัมมัสวนะ และอปจายนะ บัณฑิตพึงทราบประเภทแห่งวัตถุ คือ บุญทั้งหลาย ตามประการที่ข้าพเจ้ากล่าวมานี้เถิด.


***************************


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น