วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ครั้งที่ ๙ อธิบายบุญกิริยาวัตถุ ๑๐

#คัมภีร์อภิธัมมาวตาร๙ บาฬีและแปล
(อธิบายบุญกิริยาวัตถุ ๑๐)

๒๒.
คจฺฉนฺติ สงฺคหํ ทาเน,                ปตฺติทานานุโมทนา;
ตถา สีลมเย ปุญฺเญ,                 เวยฺยาวจฺจาปจายนาฯ

๒๓.
เทสนา สวนํ ทิฏฺฐิ-                    อุชุกา ภาวนามเย;
ปุน ตีเณว สมฺโภนฺติ,                ทส ปุญฺญกฺริยาปิ จฯ
๒๒-๒๓.
อนึ่ง แม้บุญกิริยา ๑๐ นี้ จะจัดว่า มี ๓ เท่านั้น ก็ได้อีก คือ ปัตติทานและอนุโมทนา ถึงการสงเคราะห์เข้าในทานมัย อย่างนั้นเหมือนกัน เวยยาวัจจะและอปจายะ ถึงการสงเคราะห์เข้าในบุญข้อศีลมัย เทสนา สวนะ ภาวะที่ตรงแห่งทิฏฐิ ถึงการสงเคราะห์เข้าในภาวนามัย.

๒๔.
สพฺพานุสฺสติปุญฺญญฺจ,              ปสํสา สรณตฺตยํ;
ยนฺติ ทิฏฺฐิชุกมฺมสฺมิํ,                 สงฺคหํ นตฺถิ สํสโยฯ
๒๔.
บุญคืออนุสติทั้งปวง การสรรเสริญสรณะทั้ง ๓ ถึงการสงเคราะห์เข้าในทิฏฐุชุกรรม ในการถึงการสงเคราะห์ได้นั้น ไม่ต้องสงสัย

๒๕.
ปุริมา มุญฺจนา เจว,                ปรา ติสฺโสปิ เจตนา;
โหติ ทานมยํ ปุญฺญํ,               เอวํ เสเสสุ ทีปเยฯ
๒๕.
ในบุญข้อทานมัย มีเจตนา ๓ คือ ปุริมเจตนา ปุญจนเจตนา และปรเจตนา ในบุญข้อที่เหลือ บัณฑิตพึงแสดงเจตนา ๓ ได้อย่างนั้นเหมือนกัน


***********************


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น